Monitoring

Monitoring verejných obstarávaní a firemných tendrov

V Enterise každý deň robíme monitoring nových verejných obstarávaní a firemných tendrov. Vieme, ktorá obec práve obstaráva rekonštrukciu obecného úradu, vybudovanie ihriska, či  dodávateľa kancelárskych potrieb. Vieme tiež, kto aktuálne hľadá dodávateľa na prepravu materiálu, výmenu okien, či revíziu vykurovacieho systému.

Služba ENTERIS MONITORING je pripravená aj pre vás.

Už nemusíte prehľadávať desiatky webových stránok, katalógov, či vestníkov. U nás sú všetky informácie na jednom mieste.  Vyberiete si vyhľadávací profil podľa vašej oblasti podnikania a určíte, ktorý región vás zaujíma. Každý deň, alebo každý týždeň (podľa vašej preferencie) Vám zašleme štrukturovaný e-mail s podrobnými informáciami o nových zákazkách vo vašom biznise.

Ak vás niektorá zákazka zaujme, sme pripravení pomôcť vám s prípravou ponuky.

Každý deň sa na Slovensku vyhlásia stovky nových súťaží. Napíšte nám svoje požiadavky na adresu: monitoring@enteris.sk alebo zavolajte na 0911 545 482.

Cena služby – 250 EUR ročne. 

Už dnes môžete vedieť o tom, kto hľadá práve vaše produkty alebo služby.

 

Aké aktuálne zákazky sme pre vás vybrali?

 

Obec Drahovce hľadá dodávateľa na vybudovanie kanalizácie

Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce, okres Piešťany. Viac informácií v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Mesto Michalovce hľadá projektanta na modernizáciu Mestskej plavárne

Modernizácia z dôvodu veku stavby a morálneho a technického opotrebenia stavebných konštrukcií a technológie. Zazbezpečiť je potrebné riešenie obvodového plášťa a strechy, výmena výplní otvorov, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy, podlahy, podhľady, povrch bazénového telesa, modernizácia technológie kotolne, technológie bazéna avzduchotechniky s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, teplej úžitkovej vody a vyhrievania bazéna atď. Pre viac informácií kliknite sem.

Obec Čičava hľadá firmu na vybudovanie nadstavby materskej školy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu, prístavba a nadstavba materskej školy v obci Čičava. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení vo vyhlásení verejného obstarávania.

Mesto Považská Bystrica hľadá dodávateľa tlačiarenských služieb

Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby – tlač periodika – Považskobystrické novinky a tlač
propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obec Belža potrebuje elekroinštalačné služby

Predmetom zákazky je montáž a elektroinštalácie osvetlenia a zásuvkových rozvodov. Napojenie objektu bude vyhotovené káblovou NN prípojkou uloženou v zemi z existujúceho elektro-merového rozvádzača ER. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení vo vyhlásení verejného obstarávania.

Mesto Banská Bystrica hľadá dodávateľa potravín do školských jedální

Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici. Predmetom je dodávka potravín-čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov. Viac v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

 

V Prešove sa hľadá dodávateľ pre vybudovanie detského ihriska

Predmetom stavebných prác je vybudovanie detského ihriska vo vnútro bloku ulice Exnárova na sídlisku Sekčov so súvislou dopadovou plochou z gumených rohoží a novými hernými prvkami na ploche existujúceho detského ihriska, mimo trasy jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Viac o predmete zákazky.

Slovenský zväz ľadového hokeja hľadá dodávateľa pre multifunkčné športové plochy vo vybratých obciach v rámci SR

Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby – zariadenie na úpravu ľadu ku každej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy. Chcete vedieť viac?

Vybudovanie kompostárne v Revúcej

Mesto Revúca hľadá dodávateľa, predmetom zákazky je dodávka tovarov:
1) Traktor s príslušenstvom
2) Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO
3) Auto s hákovým nosičom kontajnerov
4) Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo
5) Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač
6) Bubnový rotačný triedič
7) Drobné príslušenstvo ku kompostárni

Detail zákazky nájdete tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave hľadá v Brezne poskytovateľa služby práčovne

Pranie posteľnej bielizne, obrusov, uterákov vrátane súvisiacich služieb, t.j. odvoz a dovoz bielizne
Bližšie informácie o zákazke nájdete tu.

Realizácia 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad

Mesto Trnava hľadá dodávateľa na realizáciu 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Ak sa chcete zúčastniť súťaže a podať ponuku, radi vám pomôžeme. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení vo vyhlásení verejného obstarávania.

Rekonštrukcia komunitného centra

Vyberáme pre vás zákazku – rekonštrukcia objektu komunitného centra v obci Kravany. Lehota na predkladanie ponúk je do 7.11.2019. Získajte nové obchodné príležitosti spolu s nami. Pre viac informácií kliknite tu.

 

Pomôžeme vám s prípravou ponuky. Sme poradca vo verejnom obstarávaní a firemných tendroch. Ak potrebujete poradiť s verejným obstarávaním, sme tu pre vás.

Tím Enteris