Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky https://www.enteris.sk/ je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť Enteris, s.r.o., Severovcov 24, 851 10  Bratislava, IČO: 47 551 321 (ďalej ako „spoločnosť“).  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre https://www.enteris.sk/;  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

 

[1.] Bezpečnosť údajov

[1.1] Spoločnosť prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[1.2] Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

 

[2.] Používanie webovej stránky maloletými osobami

[2.1] Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

[3.] Zber a spracúvanie osobných údajov

[3.1] Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených.

[3.2] Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 

table, th, td {
border: 1px solid #004b5d;
border-collapse: collapse;
}
td {
padding: 1em;
}

P.č. Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OU
1. ID, obsah profilov užívateľov. Anonymný tvar IP adresy,
ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania
požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku
dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ
používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne
informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.
Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach,
účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr.
LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky
uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom
funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných
podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies
(ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch
rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov
fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných
na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí – tzv. pluginy. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú
prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi
sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

Ak si neželáte, aby sociálne siete zbierali o Vás informácie neklikajte na spomínané logá.

v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Po dobu 2 rokov
2. meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,
adresa (údaje uvedené v žiadosti)
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí
fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.
V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 5 rokov od vybavenia žiadosti
3. meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo
služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné),
e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa
Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov
dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia
plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
4. titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh
pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis
Vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný
systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr
a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov,
skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného
majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov
V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 10 rokov
5. meno, priezvisko, titul,  podpis,  adresa, e-mail, tel.
kontakt, bankový účet na vrátenie peňazí, predmet reklamácii
Účelom spracúvania OÚ pre IS reklamácie je uplatnenie
práva zodpovednosti za chyby poskytnutých služieb služieb zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú
nápravu alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality služieb, poskytovaných prevádzkovateľom.
V zmysle, čl. 6, ods. 1, písm. c.) Nariadenia 10 rokov
6. Meno, adresa, tel. číslo, e-mail (aj fyzických osôb),
Výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu

Organizačná štruktúra spoločnosti (meno, zaradenie, tel. číslo, e-mail), Životopis, diplomy a iné doklady
o vzdelaní, Výpis z obchodného registra, Výpis z Registra partnerov verejného sektora, Meno, adresa,
dátum narodenia zodpovedných osôb – expertov

Úkony spojené so sprostredkovaním verejného obstarávania
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie
V zmysle, čl. 6, ods. 1, písm. b.) Nariadenia

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých
zákonov

Podľa platnej legislatívy
7. Meno, adresa, tel. číslo, e-mail (aj fyzických osôb),
Výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu

Organizačná štruktúra spoločnosti (meno, zaradenie, tel. číslo, e-mail), Životopis, diplomy a iné doklady
o vzdelaní, Výpis z obchodného registra, Výpis z Registra partnerov verejného sektora, Meno, adresa,
dátum narodenia zodpovedných osôb – expertov

Úkony spojené so sprostredkovaní čerpania eurofondov
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.
V zmysle, čl. 6, ods. 1, písm. b.) Nariadenia

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých
zákonov

Podľa platnej legislatívy

 

[4.] Partneri

Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje sama,  s podporou profesionálnych partnerov a zmluvne  poverenými dodávateľmi služieb a prác. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Spoločnosť neposkytuje tretím stranám – napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

 

[5.] Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

[5.1] bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu  alebo

[5.2]  s Vašim súhlasom  ( napr. prihláška na odber bulletinu,  Marketingové aktivity, Prieskum spokojnosti klienta…).

[5.3] Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje je uvedený minimálne  účel spracúvania,  rozsah spracúvaných osobných údajov, zdôvodnenie súhlasu a doba spracúvania.

 

[6.] Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

[6.1] Právo na informácie

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

[6.2] Právo na opravu

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

[6.3] Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

[6.4] Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

[6.5] Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

[6.6] Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

[6.7] Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese enteris@enteris.sk.

 

[7.] Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • Dátum a čas zaslania požiadavky
  • Názov prezeranej stránky resp. súboru
  • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
  • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

[7.1] Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

 

[8.] Kontaktné údaje

Zodpovedný:
Ing. Ivana Hodošiová

Email: enteris@enteris.sk