Ako dobre obstarať služby projektanta?

Ako dobre obstarať služby projektanta?

Na začiatku každého (nie len stavebného) zámeru je projektant. Projektant – spolu s architektom – začne dávať zámeru konkrétny tvar, rozmer, umiestnenie, rieši každý detail, napojenie stavby na rozvody vody, elektriny, plynu, myslí na každý detail, aj na to, ako sa projekt bude realizovať. Projektant je teda človekom, ktorý je pre úspech projektu zásadný.
Po vyhotovení projektu sa práca projektanta väčšinou končí. Inžiniersku činnosť často realizuje už niekto iný.

Ak projekt financuje verejný obstarávateľ, ďalšou fázou je výber zhotoviteľa stavby. Vypracuje sa Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, priloží sa projektová dokumentácia, výkaz výmer a vyhlási sa verejné obstarávanie. Väčšina zodpovedných stavebných firiem príde na obhliadku miesta realizácie.

 

A tu nastáva prvý problém

Stavebné firmy sa začínajú pýtať na podrobnosti realizácie, prepojenosť existujúcej stavby s nadstavbou, či prístavbou, prepojenosť výkazu výmer a projektovej dokumentácie, existujúce inžinierske siete a pod.
Obhliadku miesta realizácie projektu väčšinou organizuje osoba, poverená verejným obstarávaním, starosta, zamestnanec stavebného úradu, či riaditeľka školy, ktorá sa ide rekonštruovať. Tieto osoby, napriek veľkej snahe, často nepoznajú odpovede. Stavebným firmám však treba odpovedať na všetky otázky, či už ich položili počas obhliadky alebo písomne po nej. Kto by im mal odpovedať? Kto je dostatočne znalý projektu a súvislostí, za akých vznikal?

Projektant. Ten tu však nie je, jeho práca dávno skončila, odplata mu bola zaplatená, sám sa už venuje iným projektom. V mnohých prípadoch (a pochopiteľne) projektant odmietne riešiť obhliadky, či odpovedať na otázky stavebných firiem vo verejnom obstarávaní. Kvalita odpovedí uchádzačom je však zásadná pre správne nacenenie súťažnej ponuky, ale aj pre identifikáciu prípadných prác, ktoré nie sú zahrnuté v projekte alebo vo výkaze výmer, ale bude potrebné ich vykonať.

 


Ako z toho von? Ako do budúcna zabezpečiť, aby „projektant spolupracoval“?

Výber projektanta sa v mnohých prípadoch tiež realizuje verejným obstarávaním. Analyzovali sme 20 menších výberových konaní na projektanta za posledný rok. Ani v jednom z nich nie je požiadavka, aby sa projektant následne podieľal na obhliadkach, či príprave odpovedí na otázky uchádzačov, ktoré sa týkajú projektu, či výkazu výmer. U každého takéhoto projektu možno očakávať problémy v budúcnosti.

Na základe našich skúseností s realizáciou mnohých verejných obstarávaní na stavebné práce, odporúčame všetkým verejným obstarávateľom nasledovné:

  • do súhrnu prác a služieb, ktoré od projektanta požadujete, zahrňte jeho povinnosť zúčastniť sa na obhliadke  a odpovedať na otázky uchádzačov, ktoré sa týkajú, projektu, či výkazu výmer,
  • v ideálnom prípade by mal byť projektant aj členom komisie na vyhodnotenie ponúk,
    vo väčšine prípadov si to vyžaduje 15-20 hod. čistého času,
  • nezabudnite na to, že cestovné náklady musia byť zahrnuté v cene projektanta,
  • poslednú časť odplaty projektantovi vyplaťte až po predložení ponúk vo verejnom obstarávaní, alebo po ich vyhodnotení, ak projektant bude členom komisie.

Výdavky na projektanta sa síce mierne navýšia, ale budú určite menšie ako problémy pri samotnej realizácii stavby.

Ing. Ivana Hodošiová