Bude licencia pre verejných obstarávateľov opäť povinná? Profesionalizácia verejného obstarávania.

Úrad pre verejné obstarávanie prezentoval, že pripravuje vznik Komory verejných obstarávateľov. Komora má fungovať na podobnom princípe, ako Slovenská komora audítorov. Znamená to návrat k profesionalizácii verejného obstarávania?

Odborná verejnosť sa informáciu o pripravovanej profesionalizácii verejného obstarávania dozvedela z úst podpredsedu ÚVO Juraja Bugalu: „Patríme medzi prvé štáty EÚ, ktoré prichádzajú s touto myšlienkou,“ konštatoval s tým, že profesionalizácia verejného obstarávania je dôležitá a je trendom v EÚ. „Je tu myšlienka, aby proces verejného obstarávania garantoval odborný garant, ktorý bude mať odbornú spôsobilosť a licenciu udelenú komorou tak, aby sa zabezpečila kvalita procesu,“ priblížil Bugala.

Verejné obstarávanie teda budú môcť vykonávať iba osoby s licenciou. Držiteľ licencie bude musieť byť poistený v komerčnej poisťovni. Na odbornej konferencii, ktorá sa konala v októbri v Bratislave, účastníci prejavili s týmto krokom skôr nespokojnosť. Obávajú sa zvýšenej finančnej náročnosti a tiež návratu k „starým časom“ – pred pár rokmi bolo totiž verejné obstarávanie viazanou živnosťou a ten, kto ho vykonával, musel mať odbornú spôsobilosť. Tento inštitút bol zrušený v roku 2013. Ukazuje sa však, že pripravovaná Komora by mala byť založená na princípe samostatnej stavovskej inštitúcie, nezávislej od ÚVO.

My v Enterise si myslíme, že je to dobrá cesta. Verejné obstarávanie je náročná činnosť, vyžadujúca si detailnú znalosť viacerých zákonov. Legislatívne prostredie sa v tejto oblasti mení niekoľkokrát ročne, nevyhnutnosťou je kontinuálne vzdelávanie. Verejné obstarávanie nie je činnosť, ktorej sa dá venovať „popri niečom inom“. Je to samostatná špecializácia. Ak sa pripraví a prijme kvalitný zákon, Komora pomôže k zvýšeniu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Pomôže oddeliť odborníkov, ktorí sa problematike aktívne venujú a do svojho vzdelávania investujú čas a prostriedky od tzv. „vypínačov tabuliek“. Základnými princípmi verejného obstarávania je dnes transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia a hospodárnosť. My dodávame, že by to mala byť aj profesionalita.