Čo hovorí štatistika za rok 2019 o verejnom obstarávaní?

V roku 2019 najväčší počet ukončených zákaziek patrilo samosprávam, až 69,2%. Aký bol rok 2019 vo verejnom obstarávaní?

Čo hovorí štatistika za rok 2019 o verejnom obstarávaní?

Úrad pre verejné obstarávanie už desať rokov na svojej webovej stránke zverejňuje štatistiku verejných obstarávaní.  Tento článok sa bude venovať najmä aktuálnym dátam za rok 2019 a v niektorých prípadoch porovná údaje za posledné tri roky, kedy už možno konštatovať, že väčšina odbornej verejnosti sa už naplno zžila s novým zákonom o verejnom obstarávaní (Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Z veľkého množstva údajov sme vybrali tie najviac štatisticky zaujímavé.

 

Kto obstaráva najviac?

 

V roku 2019 najväčší počet ukončených zákaziek patrilo samosprávam (obce, vyššie územné celky, organizácie riadené verejným právom a združenia právnických osôb). Z celkového počtu tvorili tieto zákazky až 69,2%. Zaujímavý bol rok 2018, kedy počet ukončených verejných obstarávaní, ktoré realizovali dotované subjekty podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (najmä prijímatelia eurofondov) prekročil počet zákaziek, vyhlásených samosprávou. Tieto čísla poukazujú okrem iného aj na fakt, aký vysoký podiel v slovenskej ekonomike tvoria príspevky a dotácie pre podnikateľské subjekty. Výrazný pokles počtu zákaziek súkromného sektora, ktoré boli ukončené v roku 2019 (v porovnaní s rokom 2018) možno pripísať zmene zákona, kedy dotovaný subjekt, ktorý získal na podporu svojho projektu menej ako 50% z celkových oprávnených výdavkov, už nemusí obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Aká bola celková hodnota uzatvorených zmlúv?

 

Štát (Slovenská republika, zastúpená svojimi orgánmi, štátne agentúry a úrady a organizácie riadené verejným právom), ktorému patrí iba 12%-ný podiel na počte zákaziek, v celkovom objeme nakúpil tovary, služby a stavebné práce za sumu 2,47 mld. EUR, čo tvorí až 53,4% z celkového finančného objemu nákupov za minulý rok.

V roku 2019 sa cez Vestník verejného obstarávania uzavreli obchody v celkovom objeme  4,635 mld. EUR.

Najväčší finančný objem tvorili zákazky na poskytnutie služieb, nasledované zákazkami na dodanie tovaru. Prekvapivo pôsobí fakt, že hoci súťaží na nákup služieb bolo najmenej, vo finančnom objeme prevážili.

 

Aké súťažné postupy sa využívajú?

 

Ako každý rok, aj v roku 2019 bola najčastejšie využívaným postupom verejná súťaž (z celkového počtu tvorila 72%), nasledovaná užšou súťažou (21%) a priamym rokovacím konaním (5,9%). Rokovacích konaní so zverejnením sa za minulý rok ukončilo dvadsaťpäť a ukončil sa aj jeden súťažný dialóg. Zrealizovali sa tri koncesie, avšak všetky tri boli zrušené. Inovatívne partnerstvo si ešte stále nenašlo svojich priaznivcov, ani v roku 2019, rovnako ako v predošlých rokoch sa takto nesúťažilo ani v jednom prípade.

 

Porovnaním s minulými rokmi je zrejmé, že trend používania jednotlivých súťažných postupov sa nemení, výraznejšie rastie obľuba užšej súťaže. Počet jednotlivých postupov za posledné tri roky je nasledovný:

Ako sú na tom eurofondové zákazky?

 

Za minulý rok bolo ukončených 1 031 zákaziek, spolufinancovaných z eurofondov, z celkového počtu zákaziek tvorili až 37% – opäť je potrebné dať do pozornosti fakt, aké veľké percento investícií tvoria príspevky z dotácií EÚ. Najviac sa obstarávali stavebné práce (475 zákaziek), tvorili aj najväčší podiel vo finančnom vyjadrení (588 mil. EUR).

 

Ako často sa využíva systém EVO?

 

Hoci často počuť sťažnosti odbornej verejnosti na systém EVO, je zrejmé, že na jeho využívanie (verejní) obstarávatelia nezanevreli. Naopak, drží si až 31% podiel medzi elektronickými systémami obstarávania. Systém EVO často využívajú aj dotované subjekty, v roku 2019 bol použitý v 32% zo všetkých súťaží, ktoré vyhlásili osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné systémy sa v štatistike číselne neuvádzajú.

 

Elektronická aukcia je stále populárna

 

V roku 2019 bolo ukončených 833 zákaziek, pri ktorých bola využitá elektronická aukcia, čo tvorí 31,5% z celkového počtu. V porovnaní s rokom 2018 ide o 2,5% pokles z počtu postupov a o 20% pokles z hodnoty zmlúv.

 

 

Súťažíme stále iba na najnižšiu cenu?

 

V minulom roku bolo kritérium najnižšej ceny uplatnené v 90,2% prípadoch. Kritéria najlepšieho pomeru ceny a kvality, kritérium nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti, najmä nákladov počas životného cyklu bolo využité v približne každej desiatej zákazke, najviac – asi prekvapivo – pri obstarávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Tvrdenie, že stavebné práce je možné súťažiť iba na najnižšiu cenu, je teda vyvrátený mýtus už druhý rok po sebe.

 

Počet zákaziek, kde sa pri vyhodnotení ponúk využili aj iné kritériá, ako iba cena, má však už tretí klesajúci trend. Kým v roku 2017 sa takýto spôsob hodnotenia ponúk využilo v 21% postupoch, o dva roky neskôr to bola iba polovica.

 

 

 

Počet predložených ponúk v zákazkách klesá

 

V roku 2019 bolo na základe jednej predloženej ponuky uzavretých  20,2 % zmlúv, rok predtým to bolo iba 16,6%. Priemerný počet predložených ponúk predstavoval 3,0 ponuky na zmluvu a už tretí rok po sebe má klesajúci trend.

 

 

Koľko zákaziek sa ruší a z akého dôvodu?

 

V roku 2019 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnených 6 986 oznámení o výsledku verejného obstarávania, v 1210 prípadoch šlo o zrušenie súťaže. V porovnaní s predošlými rokmi možno konštatovať, že počet zrušených súťaží klesá. Kým v roku 2017 tvorili zrušené zákazky až 25% z celkového počtu zákaziek, v roku 2019 to bolo 18,6%. Možno teda konštatovať, že počet súťaží, ktoré bolo potrebné zrušiť, má výrazne klesajúci trend.

 

Asi nikoho z odbornej verejnosti neprekvapí, že najčastejším dôvodom na zrušenie súťaže v roku 2019 bol fakt, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie (až 78%). Prekvapivou je však skutočnosť, že druhým najčastejším dôvodom je to, že (verejný) obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. V roku 2019 bolo z tohto dôvodu zrušených až 139 súťaží, čo možno vo väčšine prípadov pripísať na vrub nekvalitnej príprave verejného obstarávania.

Záverom možno konštatovať, že niektoré aspekty vo verejnom obstarávaní sa vyvíjajú správnym smerom (počet zrušených súťaží), iné majú skôr negatívny trend. Počet ponúk vo verejnom obstarávaní neustále klesá a rovnako klesá počet súťaží, ktoré využívajú aj iné kritériá na vyhodnotení ponúk, ako iba cenu.

Ing. Ivana Hodošiová

 

Zdroj informácií: štatistika procesu verejného obstarávania za roky 2019, 2018 a 2017, Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/statistika-procesu-verejneho-obstaravania/2019-633.html