Sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní – výhoda pre sociálne podniky a chránené dielne

Ako sú zvýhodnené?

Aktuálne platné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní umožňuje obstarávateľom, aby v zákazkách, kde je to vhodné, vyhradili právo účasti registrovanému sociálnemu podniku, chránenému pracovisku alebo chránenej dielni. Štát tak nepriamo podporuje zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. Takýchto zákaziek sa teda môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí uvedenú podmienku spĺňajú. Dôležité však je, že tento postup sa môže uplatniť iba v prípade, ak je predmetom zákazky služba alebo tovar, ktorý daný sociálny podnik skutočne vykonáva a tiež fakt, že znevýhodnená osoba sa bude priamo podieľať na plnení zákazky.

 

Prečo má zmysel zakladať sociálne pracoviská a chránené dielne?

Okrem zrejmých sociálnych dôvodov je tu ešte jeden zásadný. Počnúc rokom 2020 štát určil, že pri 6% z celkového počtu všetkých nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávateľa (ktorý ročne obstaráva najmenej 10 zákaziek) musí pri nákupe uplatniť tzv. sociálne hľadisko. Jedná sa o ďalší krok vládnej podpory zamestnávania znevýhodnených ľudí. Spôsobov, ako vo verejnom obstarávaní uplatniť sociálne hľadisko, je viacero. Vyhradenie účasti v súťaži iba pre sociálne podniky, chránené dielne či pracoviská je jeden z najjednoduchších. Existuje reálny predpoklad, že ho ministerstvá, mestá, obce, či iné skupiny verejných obstarávateľov budú využívať najčastejšie.

Bude to teda silná konkurenčná výhoda. Ku koncu roka 2019 bolo na Slovensku registrovaných 68 sociálnych podnikov a 112 chránených dielní a pracovísk.

Aké sú výhody pre obstarávateľa?

Každý subjekt, ktorý má pri nákupe tovarov, služieb, či stavebných prác povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, začiatkom roka pripravuje plán verejného obstarávania. Ak z neho vyplýva, že v danom roku bude vyhlasovať viac ako 10 zákaziek, odporúča sa už v pláne verejného obstarávania definovať, pri ktorých zákazkách bude uplatnené sociálne hľadisko. Nevyhnutné je však počas roka sledovať celkový počet zákaziek, často sa totiž stáva, že súťaží je napokon viac ako sa začiatkom roka predpokladalo.

Obstarávateľ môže využiť viacero spôsobov uplatnenia sociálneho hľadiska:

  • využiť výnimku zo zákona § 1, ods. 12, písm. d) alebo v) zákona o verejnom obstarávaní,
  • vyhradiť účasť v zákazke sociálnym podnikom,
  • použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy, použiť sociálne hľadisko ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Na základe posúdenia náročnosti jednotlivých spôsobov sa očakáva, že sa bude využívať najmä prvá a druhá možnosť.

Zoznam registrovaných sociálnych podnikov nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa predmetu činnosti nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/bb/aktualne-oznamy-1/zoznam-chranenych-dielni-a-chranenych-pracovisk.html?page_id=571195.

Ak by ste v problematike sociálneho verejného obstarávania mali otázky, môžete sa na nás obrátiť na tel. čísle 0911 545 482 alebo e-mailom: enteris@enteris.sk.