Ste pripravení na elektronické verejné obstarávanie?

Čo sa vlastne mení od 19.10.2018 vo verejnom obstarávaní? Má nová forma komunikácie vplyv iba na nové zákazky alebo aj na tie už vyhlásené? Pripravili sme pre vás odpovede na 15 najčastejších otázok našich klientov k elektronickej komunikácii.

1. Odkedy platí povinnosť elektronickej komunikácie?
Od 19. 10. 2018.

2. Prečo vlastne bude elektronická komunikácia povinná?
Nový prístup k verejnému obstarávaniu má za cieľ značne zjednodušiť uverejňovanie zákaziek a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. Očakáva sa aj skrátenie trvania súťaží.

3. Koho sa elektronická komunikácia týka?
Povinnosť elektronickej komunikácie je nutné zabezpečiť pri všetkých podlimitných a nadlimitných zákazkách.

4. Platia nové pravidlá komunikácie aj pre zákazky s nízkou hodnotou?
Pre zákazky s nízkou hodnotou elektronická komunikácia nie je povinná. Verejný obstarávateľ sa však môže rozhodnúť použiť nové nástroje aj pre tieto zákazky.

5. Týka sa táto povinnosť aj súťaží, ktoré sú už vyhlásené?
Áno, týka sa všetkých verejných obstarávaní, ktoré už boli vyhlásené a ešte sa neskončili. Za ukončenie verejného obstarávania sa považuje uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.

6. Ako teda postupovať, keď máme aktívne verejné obstarávanie?
Pre zákazky, ktoré boli začaté do 18. 10. 2018, sa odporúča pokračovať v súťaži prostredníctvom zvoleného informačného systému spĺňajúceho podmienky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Znamená to, že si verejný obstarávateľ vyberie jeden zo systémov elektronického verejného obstarávania (EVO alebo jeden z komerčných nástrojov) a informáciu o tom, že na komunikáciu bude používať tento systém, uverejní v rámci Korigenda v systéme IS ZÚ, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Súčasne túto informáciu zverejní v Súťažných pokladoch v Profile verejného obstarávateľa. Odporúča sa o zmene v spôsobe komunikácie informovať aj všetkých známych uchádzačov, resp. záujemcov.

7. Bude potrebné predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, ak som súťaž vyhlásil pred 19.10.2018?
Odporúča sa, aby verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk tak, aby mali uchádzači dostatočný časový priestor na registráciu v systéme elektronickej komunikácie.

8. Znamená to, že budeme môcť vzájomne komunikovať prostredníctvom e-mailu?
Nie, e-mailová komunikácia sa nepovažuje za spôsob elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente ani podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Aký systém komunikácie teda máme použiť?
O použitom systéme elektronickej komunikácie rozhodne verejný obstarávateľ. Vyberie si jeden zo systémov elektronického verejného obstarávania (systém elektronického verejného obstarávania EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie alebo jeden z komerčných nástrojov, ktoré sú už na trhu dostupné). Nástroje, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, musia byť nediskriminačné, všeobecne dostupné a nesmú obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania.
Súčasne platí, že informačný systém, prostredníctvom ktorého sa realizuje verejné obstarávanie, musí spĺňať požiadavky stanovené v § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Som uchádzač. Ako mám postupovať?
V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo Výzve na predkladanie ponúk nájdete informáciu, ktorý zo systémov elektronickej komunikácie sa pre danú súťaž bude využívať. Registrácia do systému je pre uchádzačov bezplatná. Všetky detailné informácie o spôsobe predloženia ponuky a komunikácie budú uvedené v Súťažných podkladoch.

11. Kde po novom nájdem Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Výzvu na predkladanie ponúk a Súťažné podklady?
Zverejňovanie sa nijakým spôsobom nemení. Súťaže sa naďalej budú vyhlasovať cez Vestník verejného obstarávania a Súťažné podklady nájdete v Profile verejného obstarávateľa, oboje na adrese www.uvo.gov.sk.

12. Budú sa aj ponuky predkladať elektronicky?
Áno.

13. Budú sa ponuky predkladať do elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk?
Nie, ponuky sa budú predkladať priamo v rámci systému elektronického verejného obstarávania, ktorý bude použitý pre danú súťaž.

14. Aký rozdiel je medzi EKS a elektronickou komunikáciou?
EKS – elektronický kontraktačný systém je tiež systém elektronického verejného obstarávania, ktorý je možné využiť pre obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú na trhu bežne dostupné a dosahujú limity pre podlimitnú zákazku.
Pre iné zákazky bude potrebné využiť iný systém elektronického verejného obstarávania (systém elektronického verejného obstarávania EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie alebo jeden z komerčných nástrojov, ktoré sú už na trhu k dispozícii).

15. Budú sa ponuky predkladať podpísané zaručeným elektronickým podpisom?
Rozhodnutie, či ponuku bude nutné podpísať zaručeným elektronickým podpisom, bude na verejnom obstarávateľovi.

Pomohli sme vám? Alebo máte ďalšie otázky, na ktoré hľadáte odpovede? Kontaktujte nás. Vieme, že váš čas je ten najdrahší. Radi vám poradíme.