Sumár najdôležitejších zmien, týkajúcich sa uchádzačov vo veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Od januára 2019 vojde do platnosti tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Ako sa dotkne uchádzačov? Prinášame vám tie najdôležitejšie zmeny:

1. Ruší sa pojem „bežná dostupnosť“ pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Tovary, služby aj stavebné práce sa už nebudú musieť posudzovať na základe toho, či sú alebo nie sú na trhu bežne dostupné. Výborný krok, keďže „bežná dostupnosť“ bol veľmi všeobecný pojem a jednotlivé kontrolné orgány si ho vysvetľovali rôzne. Je teda dobre, že limitné hodnoty sa zjednotia.

2. Menia sa limity na jednotlivé druhy verejného obstarávania. Ak nakupuje verejný sektor: nákup tovarov a služieb od 5 tis. do 70 tis. EUR a stavebných prác až do 180 tis. bez DPH sa bude obstarávať ako zákazka s nízkou hodnotou. Ak nakupuje tzv. dotovaný subjekt (najmä prijímatelia eurofondov), limity sú ešte vyššie: nákup tovarov a služieb od 5 tis. do 100 tis. EUR a stavebných prác až do 250 tis. bez DPH sa bude obstarávať ako zákazka s nízkou hodnotou. Opäť výborná správa: znamená to jednoduchšie súťaženie a zníženie náročnosti na strane uchádzačov.

3. Ruší sa delenie ponúk na časti „Ostatné“ a „Kritériá“, čo prinesie zjednodušenie prípravy ponuky a tiež zrýchlenie súťaže

4. Ruší sa povinnosť JEDu. Zrušenie povinnosti predkladať Jednotný európsky dokument je jedna z najpozitívnejších zmien nového znenia zákona. Od januára 2019 opäť postačí jednoduché čestné vyhlásenie, že ako uchádzač spĺňate podmienky účasti.

5. Zákazky, kde je predpokladaná hodnota do 5 tis. EUR bez DPH sú vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Ak ste dodávateľom jednoduchých tovarov, služieb, či drobných stavebných prác, vaše služby si budú môcť obstarávatelia kupovať ešte jednoduchšie. Žiaľ, nemusíte sa o nich dozvedieť.

6. Evidencia referencií. Ak využívate Evidenciu referencií, kde sa zapisujú referencie dodávateľov, opäť dobrá správa: po novom -na vaše požiadanie – verejný obstarávateľ bude povinný  zverejniť referenciu na každú vašu dodávku, aj tú najmenšiu. Dokonca, môžete požiadať o zápis referencie aj po dodaní funkčného celku, nemusíte čakať na ukončenie celej zákazky.

7. Stavebné práce a elektronické trhovisko: EKS už nebude možné použiť pre obstaranie stavebných prác, čo je pozitívna informácia pre všetkých kvalitných stavbárov.

8. Výkaz výmer bude verejný obstarávateľ uchádzačom poskytovať v editovateľnej forme. Výborne! Výkazy výmer v exceli výrazne zjednodušia nacenenie položiek.

9. Podmienky účasti budú uvedené aj v Súťažných podkladoch. Výborne, nebude potrebné zložito vyhľadávať iné dokumenty (oznámenie o vyhlásení…, výzvu…), všetko bude na jednom mieste.

10. Nahraditeľní experti. Ak v ponuke uvediete expertov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, verejný obstarávateľ vás musí vyzvať na ich nahradenie, nemôže vás hneď vylúčiť. Najvyšší čas rozšíriť svoje kontakty o nových odborníkov, s ktorými budete môcť poskytovať ešte lepšie a kvalitnejšie služby a práce.

11. Zábezpeka. Zábezpeku už bude možné zložiť aj vo forme poistenia záruky. Viazanosť ponúk už bude maximálne na 12 mesiacov, bez možnosti jej predlžovania. Opäť pozitívna zmena, vaše peniaze alebo bankové záruky už nebudú viazané neobmedzene dlho, čiže ušetríte. Verejný obstarávateľ vám po ukončení súťaže vráti originál zábezpekyv papierovej podobe.

12. Pri elektronickom verejnom obstarávaní bude možné zmluvu uzavrieť skôr– už na 11. deň, čo opäť prináša zrýchlenie verejného obstarávania.

13. Lehoty na predkladanie ponúk u podlimitných zákaziek sú kratšie – 12 dní na tovar a služby a 20 dní na stavebné práce – prinesie to zvýšený dôraz na každodenné sledovanie nových vyhlásených súťaží. Odporúčame využívanie špecializovaných služieb, ktoré nové súťaže vyhľadajú za vás.

14. Menia sa revízne postupy a tiež sa zjednocuje výška kaucie pri podávaní námietky. 

15. ÚVO bude udeľovať pokuty a zákaz účasti uchádzačom. Pokuty až do výšky 10 tis. EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní až na 5 rokov ÚVO udelí uchádzačom za rôzne porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pri porušení konfliktu záujmov hrozí pokuta až do 30 tis. EUR. Malým a stredným podnikom, ktoré nemajú kvalifikovanú osobu na prípravu ponúk, odporúčame preto využívať služby poradenských spoločností.