Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam zmien # 2

Prinášame vám pokračovanie zoznamu zmien, ktoré sa dotknú uchádzačov vo verejnom obstarávaní od januára 2019.

8. Výkaz výmer bude verejný obstarávateľ uchádzačom poskytovať v editovateľnej forme. Výborne! Výkazy výmer v exceli výrazne zjednodušia nacenenie položiek.

9. Podmienky účasti budú uvedené aj v Súťažných podkladoch. Výborne, nebude potrebné zložito vyhľadávať iné dokumenty (oznámenie o vyhlásení…, výzvu…), všetko bude na jednom mieste.

10. Nahraditeľní experti. Ak v ponuke uvediete expertov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, verejný obstarávateľ vás musí vyzvať na ich nahradenie, nemôže vás hneď vylúčiť. Najvyšší čas rozšíriť svoje kontakty o nových odborníkov, s ktorými budete môcť poskytovať ešte lepšie a kvalitnejšie služby a práce.

11. Zábezpeka. Zábezpeku už bude možné zložiť aj vo forme poistenia záruky. Viazanosť ponúk už bude maximálne na 12 mesiacov, bez možnosti jej predlžovania. Opäť pozitívna zmena, vaše peniaze alebo bankové záruky už nebudú viazané neobmedzene dlho, čiže ušetríte. Verejný obstarávateľ vám po ukončení súťaže vráti originál zábezpekyv papierovej podobe.

12. Pri elektronickom verejnom obstarávaní bude možné zmluvu uzavrieť skôr– už na 11. deň, čo opäť prináša zrýchlenie verejného obstarávania.

13. Lehoty na predkladanie ponúk u podlimitných zákaziek sú kratšie – 12 dní na tovar a služby a 20 dní na stavebné práce – prinesie to zvýšený dôraz na každodenné sledovanie nových vyhlásených súťaží. Odporúčame využívanie špecializovaných služieb, ktoré nové súťaže vyhľadajú za vás.

14. Menia sa revízne postupy a tiež sa zjednocuje výška kaucie pri podávaní námietky. 

15. ÚVO bude udeľovať pokuty a zákaz účasti uchádzačom. Pokuty až do výšky 10 tis. EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní až na 5 rokov ÚVO udelí uchádzačom za rôzne porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pri porušení konfliktu záujmov hrozí pokuta až do 30 tis. EUR. Malým a stredným podnikom, ktoré nemajú kvalifikovanú osobu na prípravu ponúk, odporúčame preto využívať služby poradenských spoločností.