Zoznam hospodárskych subjektov – výhoda pre obe strany vo verejnom obstarávaní

Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Do zoznamu sa môže zapísať každý podnikateľ, ktorý má záujem o účasť vo verejných zákazkách. Zápis je platný 3 roky a deklaruje, že podnikateľ spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa zákona.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Zápis je dobrovoľný a pre uchádzačov a tiež obstarávateľov vo verejných zákazkách veľmi výhodný. Obstarávateľovi uľahčuje kontrolu predložených ponúk a zrýchľuje proces súťaženia. Na druhej strane uchádzačom výrazne znižuje administratívnu náročnosť prípravy ponuky do súťaže, pretože v ponuke už nemusia k preukázaniu osobného postavenia predkladať žiadne doklady.

 

Zápis v ZHS je platný pre všetky typy súťaží, od zákaziek s nízkou hodnotou až po nadlimitné. Ak sa však uchádzač chce zúčastniť zákaziek, ktoré sú vyhlásené cez elektronické trhovisko (EKS), je zápis v ZHS povinný. Dôvodom je skutočnosť, že v rámci elektronického trhoviska sa zmluva medzi oboma stranami uzatvára automaticky a obstarávateľ nemá možnosť si overiť, či uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa zákona.

 

Zápis do Zoznamu  hospodárskych subjektov je veľmi jednoduchý, Úrad pre verejné obstarávanie si väčšinu skutočností preverí sám v jemu dostupných databázach. Okrem žiadosti je potrebné doložiť iba potvrdenie z okresného súdu o tom, že uchádzač nie je v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii, podpísať čestné vyhlásenie a zakúpiť 66 EUR kolok. Ak žiadosť podáte cez elektronickú schránku, poplatok za zápis bude iba polovičný.